ע.ע. 26828-09-13 גבאי נ' ש.ל.ה. (ביה"ד הארצי לעבודה)

ביה"ד הארצי לעבודה קיבל בקשת רשות ערעור שהוגשה ע"י משרדנו, מטעם מרפאות שיניים כללית סמייל.מדובר בתביעה שעניינה זכאות למתן טיפול שיניים לתובעת באמצעות הנתבעת. מאחר והתובעת סירבה באופן גורף להעביר טופס וס"ר המופנה לכלל המוסדות הרפואיים, בתיק ניטש מאבק עיקש אודות היקף הויתור על הסודיות הרפואיות וחובת הגילוי המוטלת על בעל דין, הבוחר להגיש תביעתו לביהמ"ש בעילות שונות תוך שבין טענותיו נמצאות גם טענות רפואיות וזכות היסוד של אותו בעל דין לפרטיות – אל מול זכותו של מוסד הרפואי להתגונן הגנה יעילה מפני תביעה שהוגשה נגדו. לאחר שביה"ד האזורי לעבודה, דחה את בקשותינו למתן צו לקבלת טופס ויתור סודיות מקיף, הוגשה בר"ע לביה"ד הארצי, שעניינו טענות עקרוניות בדבר היקף המידע הרפואי אותו יש לחשוף במסגרת הליך משפטי בו מועלות טענות רפואיות. במסגרת הבר"ע עמד משרדנו על המשמעויות מרחיקות הלכת של התגוננות מפני תביעה ללא מלא המידע הרלוונטי, ועל מידת האיזון שיש לבצע בין זכותו של תובע לפרטיות לבין זכותו של נתבע להתגונן הגנה יעילה מפני תביעה שהוגשה כנגדו. ביה"ד קיבל את עמדתנו וקבע כי לנתבעות יש זכות לעיין במלא המידע הרפואי של התובעת מכל תחומי הרפואה השונים, ולא רק מתחום השיניים. ביה"ד סמך קביעתו על המסקנה כי איזון ראוי בין זכותה של המשיבה לפרטיות לבין זכותה של המערערת להתגונן מפני תביעת המשיבה ביחד עם חובתה להעניק למשיבה את הטיפול הראוי והנכון ביותר עבורה, מוביל למסקנה כי יש לאפשר למערערת גישה למידע רפואי כולל ומקיף בעניינה של המשיבה. כאמור, הבר"ע התקבלה.